Skip links

Vulcan Coalition

Vulcan Coalition là công ty công nghệ AI với đội ngũ nhân viên là những người khuyết tật. Vulcan hiện đang phát triển các sản phẩm AI như sau: 1. AI Text-to-speech (TTS) product, 2. AI Voice Command product, 3. AI Depression Detection, 4. A live chat-chatbot support.