Skip links

tMonitor

tMonitor là giải pháp AIoT tổng thể bao gồm nền tảng phần cứng và phần mềm để thu thập, giám sát và phân tích chất lượng không khí, biến “vô hình” thành “hữu hình”, đo lường, lượng hóa ô nhiễm trước khi ngăn chặn nó. Căn cứ vào phân tích dữ liệu AI, tMonitor cung cấp các phản ứng khẩn cấp, kịp thời khi bất kỳ sự cố hoặc khủng hoảng nào xảy ra.