Skip links

Niral Networks

Niral Networks cung cấp nền tảng mạng lõi 5G và nền tảng biên mạng (Network Edge) cho doanh nghiệp, dễ dàng tích hợp với phần cứng dễ áp dụng và 5G Radio để tối ưu hóa các ứng dụng của Edge (IOT, AR / VR, Drone).