Skip links

Media.app Co., Ltd.

MediaVerse DAO, nền tảng thương mại điện tử đa chuỗi đầu tiên dựa trên Web3.0 và Metaverse tại Châu Á. Đa thiết bị, đa nền tảng, giao diện web đầy đủ, truy cập vào thế giới metaverse chỉ với mạng internet.