Skip links

Carmel Diagnostics ltd.

Carmel Diagnostics cung cấp hệ thống y tế mang tính đột phá nhằm lựa chọn những phôi thai có khả năng sống sót cao nhất để thụ tinh trong ống nghiệm giúp tăng tỉ lệ mang thai thành công. Carmel Diagnostics là công ty đầu tiên cung cấp các phép đo lường hiệu quả của phôi một cách nhanh chóng cũng như các dịch vụ chăm sóc tại chỗ.