Skip links

Usher Technologies Inc.

USHER là một hệ thống theo dõi tình trạng cơ sở hạ tầng 24/7 bao gồm các cảm biến tiên tiến, hệ thống cổng thông tin web và ứng dụng di động. Hệ thống cũng là “máy điện tâm đồ” cho các tòa nhà, cầu đường và một số công trình tương tự.