Skip links

LabSD, Inc.

EYELIKE của LabSD là một hệ thống sinh thái để giải quyết vấn đề khiếm thị. Bao gồm: i) Kính soi, dễ sử dụng, được làm từ điện thoại thông minh đã qua sử dụng; ii) Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng dựa trên AI; iii) Phối hợp cùng với bảng điều khiển để thu thập, phân tích và hiển thị thông tin bệnh nhân.