Skip links

JGB Smart Property Co., Ltd.

JGB Smart Property là giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) dựa trên đám mây với các phân tích hiệu suất theo thời gian thực , cũng như tính di động. Nhằm cung cấp cho các nhà quản lý tài sản với nhiều quy mô, các công cụ và dịch vụ khác nhau được thiết kế để đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh quản lý tài sản.