Skip links

ABS Institute LLC

ABS Institute LLC. là một hệ sinh thái chia sẻ kiến thức và học tập trực tuyến tập trung vào các trường đại học, giáo viên và doanh nghiệp. ABS Institute cung cấp (1) nền tảng E-learning / LMS giúp các doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia cải thiện chiến lược đào tạo nhân sự, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên và giáo viên từ các trường đại học khác nhau kết nối thông qua các bài giảng tương tác. Ngoài ra, ABS cũng cung cấp (2) giải pháp video conference. Gần đây, ABS Institute LLC được JICA lựa chọn là 01 trong Top 15 Start Up – NINJA Accelerator tại các Quốc gia ASEAN vào tháng 12 năm 2020; rằng ABS Institute LLC sẽ nhận được hỗ trợ huy động vốn để mở rộng thị trường từ mạng lưới các đối tác của JICA.